R J

Ramoy Jones

25 years • London

Education & training

University of Hertfordshire

2013 - 2016 Hatfield, HertfordshireChemistry / Biology / Agronomy