Franck

Franck Vanvrekom

- EDHEC Nice

Career path

  • EDHEC Nice