Alexia

Alexia Laird

Licence Droit - Univ. Grenoble 2 (UPMF)

Career path

  • Univ. Grenoble 2 (UPMF)

  • Licence Droit